Gizlilik Politikası

<p>İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, <strong>MY FORA  BİLİŞİM SAVUNMA VE DAN.TİC.LTD.ŞTİ</strong>(Bundan böyle kısaca <strong>&quot;MY FORA&quot;</strong>  olarak anılacaktır) olarak içerik sağlayıcısı ve veri sorumlusu olduğumuz www.taktikmedikal.com  adresli internet sitemiz (Bundan böyle kısaca &quot;Site&quot; olarak  anılacaktır) ve sair yollar üzerinden hangi kişisel verilerin ne şekilde  toplandığı, kullanıldığı, kimlerle paylaşılabileceği, Kullanıcıların hangi  haklara sahip oldukları, bunları ne şekilde kullanabilecekleri hakkında bilgi  vermek amacıyla hazırlanmıştır.<br />

  İnternet Sitemizi ziyaret eden, kullanan, üye olan, erişen, yorum,  bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen kişi ve kuruluşlar  (Bundan böyle &quot;Kullanıcı&quot; olarak anılacaktır) işbu Gizlilik ve  Kişisel Verilerin Korunması Politikası&rsquo;nda yer alan tüm şartları kabul etmiş  bulunmaktadır.<br />

  Şirketin, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması  Politikası&rsquo;nda yapacağı değişiklikler ve güncellemeler İnternet Sitemizde  yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Bu nedenle, İnternet  Sitemiz ziyaret edilmeden önce işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması  Politikası&rsquo;nın Kullanıcı tarafından gözden geçirilmesi ve yapılan değişiklik  ve/veya düzeltmelerin Kullanıcı tarafından dikkate alınmasını öneririz.<br />

<h2>1. Kişisel Verilerin Toplanması  </h2>

  <strong>1.1.</strong> İnternet Sitemizi görüntülemek ve ziyaret etmek için  Kullanıcının kişisel verilerini paylaşması gerekmemektedir. Ancak, Kullanıcı,  İnternet Sitemizin sunduğu özellikler ve hizmetlerden herhangi birine katılmak,  yararlanmak veya bunları kullanmak isterse, bu durumda kendisinden çeşitli  kişisel ve/veya demografik veriler sağlanması talep edilebilecektir.<br />

  <strong>1.2.</strong> İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası&rsquo;nda  kullanılan kişisel veriler terimi; ad-soyad, e-posta adresi, telefon numarası,  doğum tarihi, yaş, cinsiyet ve Kullanıcının sosyal medya hesaplarıyla  bağlanması durumunda mezkûr hesaplar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği  bilgiler dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Kullanıcıyı  doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik verileri ifade etmektedir.<br />

  <strong>1.3.</strong> Kullanıcının, Şirket&rsquo;e ilettiği kişisel veriler, aşağıda  belirtilen amaçlar çerçevesinde işlenecek olup, hiçbir durumda öngörülen amacın  dışında kullanılmayacaktır. Kullanıcıya ait kişisel veriler; Şirket tarafından  daha iyi bir hizmet sağlamak, Kullanıcının sorularını cevaplamak ve etkin bir  müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek,  elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimlerde bulunmak, Kullanıcı  adına üyelik hesabı oluşturmak, verilen hizmetlerin devamını ve  iyileştirilmesini sağlamak, ihtiyaç duyulduğunda geçmişe yönelik bilgilere  yeniden ulaşmak, Kullanıcının ilgi alanlarını tanımlayarak toplanan veriler ile  iş geliştirme, pazarlama, iletişim gibi operasyonel faaliyetleri yürütmek ve  geliştirmek, Kullanıcının mevcut sosyal ağ hesapları ile siteye daha kolay  erişimini sağlamak, Kanun&rsquo;dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine  getirmek, istatistikî çalışmalar ve pazar araştırması yapmak, veritabanı  oluşturmak gibi amaçlarla işlenebilmektedir.<br />

  <strong>1.4.</strong> Kullanıcıya ait kişisel veriler ile gezinme, trafik bilgileri  ve Internet Protokol (IP) adresi; güvenlik ve yasalar karşısındaki  yükümlülüğümüzü ifa etmek amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin  tehdidi benzeri ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak  bildirim veya bilgi verme yükümlülüğümüzün mevcut olduğu durumlarda)  yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili, idari ve resmi makamlardan usulüne uygun  olarak talep gelmesi halinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşacaktır.<br />

  <strong>1.5.</strong> Kullanıcıya ait kişisel veriler; MY FORA veya MY FORA adına  veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; iletişim formları, tüketici  şikâyet formları, sosyal ağlar, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil  uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, bültenler dâhil olmak üzere  ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzeri araçlarla, sözlü, yazılı,  otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ya da elektronik olarak  toplanabilecektir.<br />

  <strong>1.6.</strong> Kullanıcı tarafından verilen bilgilerin doğru ve eksiksiz  olması Kullanıcının sorumluluğundadır. Yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgi  verildiği takdirde; MY FORA' nın hiçbir sorumluluğu olmayacağı gibi, bu nedenle  uğranılan zararı tazmin yükümlülüğü tamamen Kullanıcıya ait olacaktır.<br />

<h2>  2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI </h2>

  Kullanıcıya ait kişisel veriler, yukarıda sayılan amaçlar  dâhilinde, yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, MY FORA' nın doğrudan ve/veya  dolaylı olarak hissedarı olduğu tüm iştirakleri ve bağlı şirketleri ile  paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımıza,  iş bağlantılarımıza, ifa yardımcılarımıza ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz  hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlara ve resmi  mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içinde ve/veya yurt  dışına aktarılabilecektir. Kullanıcı, kişisel verilerinin yukarıda belirtilen  şekilde aktarılmasına onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir.<br />

<h2>3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI</h2>

  <strong>3.1.</strong> Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve yürürlükte bulunan  diğer mevzuat kapsamında Kullanıcı;<br />

  <strong>a)</strong> Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,<br />

  <strong>b)</strong> Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,<br />

  <strong>c)</strong> Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun  kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,<br />

  <strong>d)</strong> Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı  üçüncü kişileri bilme,<br />

  <strong>e)</strong> Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde  bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel  verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,<br />

  <strong>f)</strong> Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ve ilgili diğer kanun  hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren  sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok  edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin  kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,<br />

  <strong>g) </strong>İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla  analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına  itiraz etme,<br />

  <strong>h)</strong> Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle  zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.<br />

  <strong>3.2. Kullanıcı, bu haklarını;</strong><br />

  - Islak imzasını taşıyan bir dilekçeyi, <strong>MY FORA</strong>'nın <strong>&ldquo;MUSTAFA KEMAL  MAH.2141.CAD. MOLMED PLAZA 15/10 ÇANKAYA/ANKARA&rdquo; </strong>adresine iadeli taahhütlü  posta yoluyla göndererek veya,<br />

  - Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem  duyurulması halinde bu yönteme uygun olarak kullanabilir. Kullanıcının yukarıda  belirtilen haklarını kullanmak için yapacağı başvuruda; talebinin açık ve  anlaşılır olması, talep ettiği konunun şahsı ile ilgili olması; şayet  temsilcisi tarafından başvuruda bulunulacak ise bu durumda temsil yetkisinin  belgelendirilmesi, başvuran Kullanıcının kimlik ve adres bilgilerine yer  verilmesi ve başvuruya Kullanıcının kimliğini tevsik eden belgelerin eklenmesi  gerekmektedir.<br />

  <strong>3.3.</strong> Kullanıcı, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini  değiştirmek veya güncellemek için bu konudaki taleplerini yukarıda izah edilen  şekilde veya info@taktikmedikal.com adresine göndereceği e-posta ile Şirket&rsquo;e  iletmelidir. Kullanıcının talebi en kısa sürede değerlendirilerek gereği  yapılacaktır.<br />

 <h2> 4. TİCARİ İLETİLER </h2>

  Kullanıcının; kişisel verilerinin kendisine çeşitli avantajların  sağlanıp sunulabilmesi ve kendisine özel tanıtım, promosyon, reklam, satış,  pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişimin yapılması ve  her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına,  saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve yukarıda belirtilen 3. kişilere  yurt içinde ve yurt dışında aktarılmasına izin verdiği kabul edilecektir.<br />

 <h2> 5. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME</h2>

  İşbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası&rsquo;nın  yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında çıkabilecek  uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup, İşbu Gizlilik ve Kişisel  Verilerin Korunması Politikası&rsquo;ndan doğabilecek her türlü uyuşmazlığın  çözümünde Ankara Merkez Mahkemeleri yetkilidir.</p>